Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie informatyczno – edukacyjnym „Lekki Tornister”

Akcja ta ma na celu uczulenie rodziców i dzieci na nadmierny ciężar uczniowskich plecaków, który powoduje wady postawy. To dzia­ła­nia proz­dro­wotne, zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. W szcze­gól­no­ści zwra­camy uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką swoich wychowawców sprawdzali wagę tornistrów, wykonywali prace plastyczne, rozwiązywali zagadki, krzyżówki i rebusy. Sprawdzali zdobytą wiedzę  wypełniając karty edukacyjne w formie zabawy.

Koordynator projektu 

W.Pakulniewicz

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.