Zasady zdalnego nauczania

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Turowie

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

 Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny(jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole);
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną(należy używać tylko maili służbowych);
 • media społecznościowe, komunikatory, programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. Wydawcy zrzeszeni w  Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie bezpłatnie.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • w miarę potrzeb „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp. tylko w przypadku, jeżeli uczeń nie ma możliwości przesyłania prac;
 • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości;
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) . Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).

PODCZAS  REALIZOWANIA CELU NAUCZANIA  ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego) ,czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.) , ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).Szczegółowe zasady na stronie internetowej szkoły w zakładce  „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

PAMIĘTAJMY o tym, że podczas zdalnego nauczania:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy, lekcji on-line itp) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, a także skype’a ,zoom, microsoft team, messenger, whatsApp. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line
 • Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek ( w dowolnym dla siebie czasie ,dzieci mogą skorzystać z umieszczonych na stronie internetowej szkoły propozycji zabaw kreatywnych, ciekawych stron edukacyjnych ,lekcji bibliotecznych , czy też propozycji świetlicy szkolnej) Zawsze w miarę potrzeb dzieci, jak i rodzice mogą konsultować się z nauczycielami i pedagogiem szkolnym ( tabelka z kontaktami umieszczona jest na stronie internetowej szkoły, tam też znajdują się porady pedagoga)
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w librusie) i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na realizację obowiązkowego materiału oraz zakończenie roku szkolnego w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.

ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

Wychowawca klasy

 1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
 2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 3. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 4. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 5. Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Librus, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;
 3. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 4. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 – 15:15, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w Librusie;
 5. Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 19.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 6. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów (tabelka z harmonogramem znajduje się na stronie internetowej szkoły);
 7. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
 8. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji , nauczyciel ma obowiązek przesłania dla ucznia materiały do pracy
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 10. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 11. Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej niż przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.(nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia –kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy traktować indywidualnie)
 12. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Pedagog szkolny

 1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
 2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (forma i godziny kontaktu dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dyżury nauczycieli”).
 3. Na stronie internetowej szkoły i na facebooku pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców.
 4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 5. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

 

 1. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

Uczniowie

1.Uczeń Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2.Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Librus), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, natomiast w zakładce ZDALNE NAUCZANIE  zamieszczane są  dodatkowe materiały i informacje dla uczniów i rodziców

3.Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji

4.Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.

5.Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w librusie. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 19 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w librusie.

6.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

7.Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;

8.Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe

9.Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.

10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,

11.Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.

12.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.

13.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice

1.Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2.Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

3.Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

4.Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

5.Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.